Strona poświęcona tematyce historycznej od starożytności do współczesności.
Boks reklamowy
Tagi - RON
Wszystkie Tagi
Bitwa pod Żółtymi Wodami (29 IV - 16 V 1648)
Bitwa nad Żółtymi Wodami była pierwszą z wielu klęsk poniesionych przez wojska polskie w walkach z Kozakami i Tatarami w czasie powstania Chmielnickiego. Zaskoczenie współpracą Zaporożców i Chanatu oraz błędy polskiego dowództwa uniemożliwiły szybkie stłumienie buntu, który przyniósł Rzeczpospolitej ogrom nieszczęść.
Traktat przyjaźni i przymierza pomiędzy Prusami i Rzecząpospolitą (1790)
Sojusz zaczepno-odporny zawarty 29 marca 1790 r. w Warszawie pomiędzy Rzecząpospolitą a Prusami. Prusy planowały wojnę z Austrią.
Unia w Hadziaczu (16 IX 1658)
Unia hadziacka stanowiła prawnomiędzynarodowe przekreślenie ugody perejasławskiej (zawartej pomiędzy Radą Kozacką i Bohdanem Chmielnickim a Wasylem Buturlinem występującym jako pełnomocnik cara Rosji), na mocy której Ukraina została poddana jurysdykcji Rosji.
Ugoda białocerkiewska (28 IX 1651)
Traktat między Rzecząpospolitą a Kozaczyzną, wymuszony na obu stronach powstaniem Chmielnickiego i bitwą pod Beresteczkiem. Polacy nie mieli możliwości całkowitego zduszenia powstania, Kozacy zaś potrzebowali miesięcy spokoju dla odbudowy sił.
Ugoda zborowska (18 VIII 1649)
Została zawarta 17 sierpnia 1649, po stoczeniu bitwy pod Zborowem, gdy wojskom polskim nie udało się przyjść z odsieczą oblężonemu przez Kozaków Zbarażowi w czasie powstania Chmielnickiego na Ukrainie.
Szwedzi, a ludność Korony w latach 1655-1657
Krótko o tym jak w pamięci pamiętnikarzy zapisało się postępowanie armii szwedzkiej w czasie "potopu".
Układ w Kiejdanach (X 1655) - geneza
Litwa znalazła się w wybitnie niekorzystnym położeniu. Wojska rosyjskie atakowały jej ziemie, Korona nie mogła udzielić jej pomocy, bo sama borykała się z najazdem. Lada chwila Szwedzi mieli wkroczyć w granice Księstwa.
Kampania pskowska w 1581/1582 roku
Tym razem celem Stefana Batorego stał się Psków. Zajęcie tego miasta spowodowałoby odcięcie garnizonom moskiewskim w Inflantach ostatniej drogi łączącej je z resztą państwa
Kampania wielkołucka w 1580 roku
Dworowi udało się przekonać sejm, który uchwalił wysokie podatki i zgodził się na kontynuowanie kampanii poza granicami państwa.
Ekonomia kozienicka - krótka historia
Historia ekonomii kozienickiej wiąże się z miastem Kozienice, które zostało lokowane na podstawie przywileju z roku 1549, kiedy to król Zygmunt August ofiarował staroście radomskiemu, Piotrowi Firlejowi prawo założenia miasta na terenach należących do wsi o nazwie Kozienice.
Ekonomie królewskie - zarys problemu
Powstanie ekonomii kozienickiej wiąże się z reformami skarbowymi, które zostały przeprowadzone w Polsce na przełomie XVI i XVII w.
Husaria w XVIII wieku. Upadek czy stagnacja?
Husaria - to ona była przyczyną wielu siedemnastowiecznych zwycięstw, jak te pod Kircholmem, czy Kłuszynem.
Armia RON - wykorzystanie husarii w kampaniach i bitwach
Chorągwie husarskie były liczniejsze, niż w pozostałych typach jazdy. W latach wojny ich liczebność rzadko spada poniżej 100 koni. Przeważnie liczyły one po 120, 150 lub 200 koni, a nawet więcej.
Armia RON - sposób walki husarii
W szyku bitewnym w pierwszym szeregu z reguły stawali towarzysze, a za nimi pocztowi. Dlatego ilość szeregów w chorągwi zależała od wielkości pocztu.
Armia RON - uzbrojenie i oporządzenie husarii
Uzbrojenie i opancerzenie husarza nie stanowiły własności państwa, ponieważ elementy te należały do niego samego. Każdy żołnierz używał takiego sprzętu jakiego chciał, którym było mu wygodnie walczyć oraz na jaki było go stać.
Organizacja armii RON - hetmanat
Najważniejszym urzędnikiem wojskowym mianowanym przez króla był hetman. Genezę powstania tego urzędu można wiązać z dowództwem nad „obroną potoczną”.
Kampania połocka w 1579 roku.

Celem doraźnym (minimalnym) było odzyskanie Inflant, celem zaś dalekosiężnym „radykalne pozbycie się rosyjskiego zagrożenia przez marsz na Moskwę i uzyskanie w ten sposób walnej rozprawy w polu. Podstawę wyprawy na Moskwę miało stanowić zdobycie Smoleńska, a przede wszystkim Połocka jako strategicznego przedmościa na lewym brzegu Dźwiny.


Armia RON- uszykowanie piechoty w XVI wieku
W związku z tym, że zadaniem piechoty we współdziałaniu z artylerią było osłabienie przeciwnika przed walką wyznaczano, jej odpowiednie miejsce w szyku.
Armia RON - liczebność piechoty w XVI-XVII wieku
Formacje piechoty w XVI w. nie były zbyt liczne. Chodzi tu o oddziały piechoty na pograniczu, obrony potocznej1, a później kwarcianych oraz wojsk zaciąganych na wyprawy wojenne.
Piechota w wojsku polskim za ostatnich Jagiellonów
W systemie wojskowym Rzeczypospolitej Obojga Narodów piechota nigdy nie stanowiła podstawowej formacji bojowej.
Reformy wojskowe Stefana Batorego
Przygotowując się do wojny z państwem moskiewskim Batory liczył się z silnym przeciwnikiem, toteż w latach 1578-79 przeprowadził reorganizację i poważnie wzmocnił armię.
Organizacja armii RON - rodzaje wojsk
W Rzeczypospolitej formowano armię na trzy sposoby.
Cechy staropolskiej wojskowości
Polska armia walcząc i współdziałając z różnymi wojskami potrafiła przenosić elementy ich stylu walki na rodzimy grunt.
Przyczyny ataku szwedzkiego na Rzeczpospolitą w 1655 roku
W 1654 r. nastąpiła brzemienna w skutki zmiana na szwedzkim tronie. Miejsce abdykującej z powodów religijnych królowej Krystyny zajął młody, 32-letni siostrzeniec Gustawa Adolfa, książę Dwóch Mostów, Karol z dynastii Wittelsbachów. Objął on tron jako Karol X Gustaw.
Zdjęcia z Galerii
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Facebook Like